עבור לתוכן המרכזי

שאלות ותשובות

לפניכם תשובות לשאלות שונות בנושא רכש, דיני מכרזים ומינהל הרכש הממשלתי. התשובות הינן בגדר המלצה בלבד ואינן מחייבות או בעלות תוקף משפטי כלשהו.

q-and-a-icon

לא בהכרח. בהתאם להוראת תכ"ם מס' 7.4.10 שעניינה "שאלות הבהרה וכנס סיור ספקים", המועד האחרון שייקבע למענה על שאלות הבהרה לא יפחת מ-7 ימים טרם המועד האחרון להגשת הצעות, למעט במקרים חריגים שינומקו בפרוטוקול. לאור האמור וככל שנקבע אחרת, אנא פני למשרד עורך המכרז.
04/06/2017
בהמשך לשאלתך באתר האינטרנט הממשלתי בנושא שבנדון, ר' הוראת תכ"ם מס' 7.2.9 "שימור ידע והפקת לקחים בעבודת ועדת המכרזים".
09/05/2017
סעיף 7 לחוק קובע ששר האוצר הוא הממונה על ביצוע חוק חובת המכרזים. ניתן להעביר בקשות לתיקונים לתקנות בפניה לשר האוצר או לחשב הכללי.
25/12/2016
האם בהתקשרות עם מומחה עד שווי של 150,000 ₪, בהתאם להוראות התכ"מ  אין צורך בפנייה תחרותית לקבלת הצעות או בפניה לקבלת הצעות, וניתן להתקשר עם המומחה עד לסכום זה  בפטור מלא ממכרז וקבלת הצעות נוספות.
04/12/2016
ישיבת ועדה טלפונית הינה חריג לכלל, והדבר נתון לשיקול דעת ופרשנות היועץ המשפטי של ועדת המכרזים.
20/11/2016
כללים בנושא שאלות הבהרה מפורטים בהוראת תכ"ם 7.10.4 באתר הוראות התכ"ם. ככלל, הוראות התכ"ם חלות על משרדי ממשלה ויחידות סמך.
31/08/2016
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התקשרות המשך תהיה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המזמין, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.
29/08/2016
ככל שתהיה פניה לוועדת המכרזים מכוח תקנה 21 לתח"מ על הוועדה יהיה לדון האם לאפשר למבקש לעיין בחומרים שונים, לרבות פרוטוקול ועדת המכרזים שהחליטה על הביטול. לדעתנו החלטה של אי גילוי ההצעות בהקשר זה יכולה להיות סבירה.
15/03/2016
בהתאם לתקנה 10(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, וכן הוראת תכ"ם מס' 7.2.2 שעניינה "ועדת המכרזים" והוראת תכ"מ מס' 7.1.2  שעניינה "דיווחים ופרסומים" , החלטות ועדת המכרזים ינומקו והן יירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בישיבה. ככלל פרסום החלטות הועדה יעשה בהתאם לעניין, ובכפוף להוראות התקנות והתכ"ם, ובכלל זה יפורסמו באתר האינטרנט הממשלתי זאת בשים לב להוראות תקנה 1ג(ב) לתח"מ.
21/07/2015
התקשרות עם ספק לפי תקנה 23(ב) מחייבת פרסום המכרז במנו"ף ככל שמדובר ביציאה למכרז חדש (תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים), פרסום קול קורא להקמת מאגר ככל שמדובר בהתקשרות במכרז סגור (תקנה 16), או דיווח במנו"ף ככל שמדובר בהתקשרות במכרז סגור / פטור ממכרז (תקנה 1ג). כאשר מדובר בהתקשרות במכרז סגור או פטור ממכרז - יש להזין את פרטי ההתקשרות בהתאם לעילה לפיה נערכת ההתקשרות. בנוסף, נדרש יו"ר ועדת המכרזים לדווח למינהל הרכש הממשלתי על הכשלים במכרז שהובילו לשימוש בתקנה, באמצעות טופס "דיווח על כשלים במכרז", מס' ט.7.2.9.2 וכמפורט בהוראת תכ"ם מס' 7.2.9, "שימור ידע והפקת לקחים בעבודת ועדות המכרזים".
14/06/2015
תאגיד שהוקם בחוק נדרש לפרסם החלטותיו, לעניין התקשרות שאינה מכרז לפי תקנה 1ג' לתח"ם, באתר האינטרנט של הגוף (ר' הגדרת "אתר האינטרנט", תקנה 1 לתח"ם).
16/04/2015
בהתאם לתקנה 42ב(ב) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993  תקנת משנה (א)(1) תחול בשינויים המחוייבים על גוף ציבורי שאינו משרד.
16/04/2015
בתקנות חובת המכרזים (מוסדות להשכלה גבוהה) תש"ע-2010, עוגנה האפשרות למוסד להשכלה גבוהה להתקשר ללא עריכת מכרז כאשר ההתקשרות נעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד (ר' תקנה 3(23) לתקנות אלו).
29/03/2015
היות ומד"א הינו אגודה שהוקמה מכוח חוק מגן דוד אדום, תש"י – 1950. ניתן להתקשר עמו לפי תקנה 3(7) לתקנות חובת המכרזים, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי התקנה ובכפוף למדרג ההליכים האמור בתקנה 1ב לתח"ם.
10/03/2015
ככלל, ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. בעסקאות שבהן התחייב המשרד לתנאי תשלום צמודים למדד או למט"ח כלשהו – יהיו תנאי ההצמדה של הערבות זהים לתנאי התשלום.
09/03/2015
בהמשך לשאלתך בנושא שבנדון, ככלל ובהתאם לחוק חובת המכרזים, אין מקום ליצור עדיפות או אפליה שאינה רלוונטית במכרזים, עם זאת החוק והתקנות מאפשרות במקרים מסוימים מתן העדפות שונות, בהתאם לאופי ומהות ההתקשרות. בעניין המכרז הספציפי, אנא פנה לאיש הקשר של המכרז.
05/03/2015
לא. כל משתתף במכרז רשאי, בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה על החלטתה הסופית של ועדת המכרזים על הזוכים במכרז, לעיין בכל הפרוטוקולים של הוועדה, בחווֹת דעת מקצועיות, בטבלאות ההשוואה, בהתכתבויותיה עם המציעים, בהחלטה הסופית של הוועדה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה, בנימוקיה ובהצעה הזוכה במכרז, וכן לקבל עותקים ממסמכים אלה. קיימים חריגים בהם ועדת המכרזים תהיה רשאית למנוע ממשתתפי המכרז לעיין בחלקים מההחלטה, המסמכים או מההצעה הזוכה המפורטים לעיל. בכל מקרה אין זכות עיון בהצעות יתר המשתתפים שלא הוכרזו כזוכים במכרז. (עוד בנושא זה ר' תקנה 21 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 והוראת תכ"ם 7.4.14, "החלטות ועדת המכרזים על בחירת הספק הזוכה").
05/10/2014
במקרים שבהם החליטה ועדת המכרזים על החזרת ההצעות כמתואר בשאלתך, תחזיר את הצעות המחיר, ללא פתיחתן, למציעים. ככל שאין פרטי זיהוי של הספק בשלב הראשון, יפתח מזכיר ועדת המכרזים או מי שהוועדה הסמיכה לעניין זה את המעטפה המצורפת להצעה לצורך זיהוי פרטי המציע והחזרת ההצעה, כאמור בהוראת תכ"ם "הגשת הצעות", מס' 7.4.11. הליך החזרת ההצעות למציעים יתועד בפרוטוקול ועדת המכרזים (עוד בעניין זה ר' הוראת תכ"ם "פתיחת תיבת מכרזים", מס' 7.4.12).
23/09/2014
הפנייה, קבלת המידע, בחינת המענים והדיון עם הגורמים אשר הגישו מענה לפנייה ייעשו תוך הקפדה על השוויון בין הפונים, כאשר תפקיד הוועדה לשמור על שקיפות ותקינות ההליך. מסיבה זו נדרשת ועדת המכרזים לתעד כל מידע שהתקבל וכל דיון או שיחה שהתקיימו עם מי שהגיש מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע, כך לדוגמא במקרים שבהם התקיים מכרז לאחר הליך פנייה מוקדמת לקבלת מידע, ובו זכה אחד הספקים אשר מסר מידע, יוכל כל משתתף במכרז לעיין בתיעוד הנוגע להליך זה, כמפורט בהוראת תכ"ם מס' 7.4.2 "פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI)".
19/06/2014
ההתקשרות הנדונה של משרד הבינוי והשיכון עבור חניה נעשתה לפי תקנה 3(14א)(א) לתח"ם, היות והתקשרות 'לרכישת זכויות במקרקעין' בתקנה זו כוללת גם התקשרויות לשכירות מקרקעין. יובהר כי סיווג ההתקשרות נתון בידי ועדת המכרזים של המשרד.
11/06/2014
ועדת המכרזים של המשרד תשלח לכל משתתף במכרז הודעה בכתב על החלטותיה הסופיות, כמפורט בהוראת התכ"ם מס' 7.4.14 שעניינה "החלטת ועדת המכרזים על בחירת הספק הזוכה". אופן שליחת ההודעה, נתון לשיקול דעת ועדת המכרזים.
08/06/2014
ככלל, על ועדת המכרזים לאשר התקשרויות לפני ביצוען. עם זאת, במקרים חריגים, בהם מבקשים להתקשר ללא אישור מקדמי, יש לפעול לפי הוראת התכ"ם מצ"ב מס' 1.5.6 "ביצוע תשלומים ללא התקשרות".
11/09/2013
כלל, התקשרות עם ספק חוץ לפי תקנה 3(31)(א) תיעשה לאחר קיום הליך בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א), בהתאם לאמור בתקנה ובהוראת תכ"ם מס' 7.8.2 שעניינה "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים". כמו"כ, לעניין התקשרות משרד התיירות עם ספק חוץ - ר' נספח ה' להוראת התכ"ם. בהתאם, בהתקשרות מעל 4 מלש"ח עם ספק חוץ נדרשת וועדת המכרזים לבצע פניה לוועדת הפטור לאישור ההתקשרות בצירוף המלצה על ספק חוץ טרם ההתקשרות [בהתאם לתקנה 12(א) לתקנות חובת המכרזים, לתקנה 3(31) ולהוראת התכ"ם מס' 7.8.2]. עם זאת, ככל שההתקשרות נכנסת לגדרי הוראת תכ"ם מס' 7.10.3 שעניינה "התקשרות עם יועץ תקשורת חיצוני", הרי שעל ההתקשרות להיערך בכפוף לאמור בהוראת התכ"ם, ובאישורה של וועדה מיוחדת לנושא.
08/07/2013
התקשרות עם מתכנן תיעשה לפי תקנה 5א לתקנות חובת המכרזים, בהתאם למדרג הסכומים והליכי ההתקשרות הקבועים בתקנה.
03/06/2013
בהתאם לתקנות חובת המכרזים, פרסום מכרז יתבצע בעתון נפוץ, בעיתון בשפה הערבית ובאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי, שהוגדר בתקנות חובת המכרזים כ'אתר האינטרנט הממשלתי', בעברית ובערבית. בנוסף, תופץ ההודעה על עריכת המכרז הפומבי בדוא"ל לכל אדם אשר ביקש להיכלל ברשימת המנויים על קבלת הודעות לפי תקנה זו. לעניין פרסום שינוי בתנאי סף – ככלל, הדבר מסור לשקול דעתה של ועדת המכרזים. ועדת המכרזים רשאית לעדכן את הפרטים המופיעים בהודעה על עריכת מכרז פומבי ובמסמכי המכרז, כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות, ע"י פרסום באתר האינטרנט הממשלתי. במקרים של שינוי תנאי סף ובמקרים בהם מדובר בשינוי תנאי מהותי, תפרסם ועדת המכרזים בנוסף לקובץ כאמור, גם הודעה בדבר השינוי, באותו אופן שבו פורסמה ההודעה המקורית בדבר פרסום המכרז, ותבחן את דחיית המועד האחרון להגשת הצעות (ר' תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים וכן הוראת תכ"ם מס' 7.4.8 בדבר "פרסום מכרז פומבי").
03/06/2013
אמנם אין תקן זמן קבוע בחקיקה לחתימה על הפרוטוקול, עם זאת רצוי לחתום על פרוטוקול הועדה בתום ישיבת הועדה, לשם התנהלות תקינה של ועדות המכרזים ומימוש החלטותיה. כמו כן, בהתאם לתקנה 1ג לתח"ם, יש לפרסם החלטה מנומקת על התקשרות שלא באמצעות מכרז, תוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה וכן הודעות על החלטה יש להפיץ תוך  7 ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה (לעניין זה ר' הוראת תכ"ם מס' 7.4.14 בנושא "החלטות ועדת המכרזים על בחירת הספק הזוכה").
09/05/2013
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז, זאת לפי הוראת תקנה 21 לתקנות חובת המכרזים. ככלל ועדת המכרזים תבחר את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי העניין, אלא אם הליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים יוחדים שירשמו ולאחר שנתנה לבעל ההצעה הזולה או היקרה, לפי העניין, הזדמנות להביא טענותיו בפניה (ראי תקנה 21(ב)).
21/03/2013
לא. בהתאם לתקנה 19 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, תיפתח תיבת המכרזים בנוכחות ועדת המכרזים או בנוכחות 3 אנשים לפחות מבין הכשירים לפתוח תיבת מכרזים או חברי ועדת המכרזים. במעמד פתיחת תיבת המכרז ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, מספר ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהויין, האומדן אם נעשה כזה, וככל הניתן גם המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין. על הפרוטוקול יחתמו חברי ועדת המכרזים ו/או הכשירים שנכחו במעמד פתיחת תיבת המכרזים (לעניין זה ר' עוד הוראת תכ"ם מס' 7.4.12 שעניינה "פתיחת תיבת המכרזים").
21/03/2013
בהתאם להוראה תקנה 16 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, רשימת המציעים תעודכן אחת לשנה לפחות. לפיכך יכול שהמאגר יהיה פתוח להצטרפות באופן רציף במהלך כל השנה ויכול שיוגדרו מועדי עדכון – הדבר בשקול דעת ועדת המכרזים המנהלת את המאגר.
16/01/2013
בהתאם לסעיף 4.3.2 להוראת תכ"ם מס' 7.8.5 שעניינה "התקשרות לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתח"מ, לעומת הליך תמיכה", כספים המועברים למקבל התשלום כדמי השתתפות של הנהנים מהפרויקט לא יוכרו כמקורות עצמיים של מקבל התשלום לביצוע המיזם. בהוראה הנ"ל מפורטים המקורות אשר יוכרו ואשר לא יוכרו כמקורות עצמיים של מקבל התשלום לביצוע מיזם.
29/11/2012
ככלל, כוונת המחוקק בתקנה זו הינה להתקשרויות בנושאי מינוי מומחים רפואיים וועדות רפואיות ולא לצורך התקשרות עבור שירותי טיפול רפואי (ראה לעניין זה פרוטוקול מס' 19 מישיבת ועדת המשנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט מיום 15.03.93 לעניין תקנות חובת המכרזים).
27/11/2012
לאור עקרונות הגנת הפרטיות וצנעת הפרט, כפי שמשתקפים, בין השאר, בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א - 1981 ותקנותיו, ולאור קיומם של אלטרנטיבות לפרסום מספר ספק חד ערכי אחר,  אין לפרסם מספר תעודת זהות במסגרת פרסום רשימות המציעים (מאגרים) של המשרד.
31/10/2012
תקנה 22 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, והוראת תכ"ם מס' 7.4.7, בנושא "קביעת אמות מידה לבחירת הצעה", מגדירות את הכללים לגבי אמות המידה. בין היתר קובעת התקנה כי "ועדת המכרזים תכלול במסמכי המכרז את פירוט כל אמות המידה, מבחני המשנה, את המשקל היחסי שינתן לבחירת ההצעה המעניקה את מירב היתרונות לעורך המכרז ואופן שקלולם".
02/10/2012
המבנה הכלכלי של חברה בע"מ לעומת מלכ"ר שונה בתכלית וכך גם מנגנון המיסוי (כך שקיים ייתרון מובנה של מלכ"ר על פני חברה בע"מ בעניין תשלום המע"מ). על מנת לנטרל את אלמנט אי הידיעה כאשר חברה בע"מ מתמודדת מול מלכ"ר, ובהתאם להגדרת "שווי התקשרות בתקנות חובת המכרזים וסעיף 4.2.1.3.1 בהוראת תכ"ם מס' 7.4.9 שעניינה "הגדרת מסמכי מכרז", הרי שבמסמכי המכרז יש לציין כי המחיר המוצע יהיה הסכום הסופי, כולל כל תשלום אשר המציע מחוייב לו על פי חוק.
27/09/2012
תקנה 20(ה) קובעת ש"הועדה רשאית, מטעמים שירשמו בפרוטוקול, להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטתה, פרטי הבירור ירשמו אף הם בפרוטוקול".
12/09/2012
ההחלטה בדבר כשירות ההצעה או פסילתה תתקבל על ידי ועדת המכרזים ונימוקיה יירשמו בפרוטוקול (ר' תקנה 20 לתח"ם וכן סעיף 4.5.7 להוראת תכ"ם מס' 7.4.13 בנושא "בדיקת ההצעות והשוואתן").
12/09/2012
ועדת המכרזים תשלח לכל משתתף במכרז הודעה בכתב על החלטותיה הסופיות על גבי טופס כמפורט בתקנה 21(ד) לתח"ם ובהוראת תכ"ם מס' 7.4.14 בנושא "החלטות ועדת המכרזים על בחירת הספק הזוכה", סעיף 4.5.
12/09/2012
אין הגדרות בעניין, אך ניתן לומר באופן כללי כי מצב בו ההצעה שהגיש ספק נפסלה מסיבות שונות, הינו מצב שההצעה אינה נבחנת מול ההצעות ה'תקינות' האחרות ואינה נבדקת כלל בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז. זאת לעומת מצב בו הועדפה הצעה מסוימת, במסגרת בחינת אמות המידה ושקלולן.
12/09/2012
הנוסח הקודם של תקנות חובת המכרזים חייב הצמדה למדד של הסכומים הנקובים בתקנות (תקנה 41). במסגרת הרפורמה בתקנות חובת המכרזים, שנכנסה לתוקפה ב-01.06.09, בוטל סעיף ההצמדה.
30/08/2012
בהתאם לאמור בתקנה על הצעת המחיר להיות מיטבה עם עורך המכרז ביחס להצעת המחיר הקודמת של הספק. בנוסף על ההצעה בכללותה צריכה להיות מיטיבה עם עורך המכרז.
24/07/2012
בהתאם לתקנה 14א לתח"ם, ועדת המכרזים רשאית להחליט על עריכת פניה מוקדמת לקבלת מידע הדרוש לה לעניין התקשרות. לעניין הפרטים והדרישות שניתן לכלול במסמך פנייה מוקדמת לקבלת מידע ר' עוד הוראת תכ"ם מס' 7.4.2 שעניינה "פנייה מוקדמת לקבלת מידע". באופן ספציפי לגבי שאלתך, כלל שעקרונות ה-RFI  נשמרים ניתן לבקש את מחיר המוצר ככל פרט מידע שאותו ניתן לבקש במסגרת ההליך.
17/07/2012
ככלל, לא קיימת הגבלה בתקנות חובת המכרזים או בהוראות התכ"ם לאפשרות התמודדות של ספק מסוים, למעט חריג הקבוע בתקנות כאשר מדובר בהתקשרויות בסכומים נמוכים - לעניין זה ר' תקנה 3(1) לתח"מ.
25/06/2012
א. לא קיימת הגבלה בתקנות חובת המכרזים או בהוראות התכ"ם למספר הזכיות המקסימאלי של אותו ספק והדבר נתון לשקול דעת ועדת המכרזים של המשרד, למעט חריג הקבוע בתקנות כאשר מדובר בהתקשרויות בסכומים נמוכים - לעניין זה ר' תקנה 3(1) לתח"מ.  ב. בהתאם לתקנה 22(ב) לתקנות חובת המכרזים, על ועדת המכרזים לכלול במסמכי המכרז את פירוט כל אמות המידה, מבחני המשנה, את המשקל היחסי שיינתן לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז ואופן שקלולם (בנושא זה ר' עוד הוראת תכ"ם 7.4.13 שעניינה "בדיקת הצעות והשוואתן"). לועדת המכרזים שקול דעת במקרים חריגים שלא לפרסם את השיעורים היחסיים של אמות המידה לפי התקנה, את מבחני המשנה ואת אופן השקלול, אם השתכנעה כי יש בפרסום כאמור כדי לפגוע בניהול התקין של הליך המכרז, מנימוקים שיירשמו (בהתאם לתקנה 22(ג)(2) לתח"ם). ככלל, קביעת שיטת הניקוד נתונה לשקול דעת ועדת המכרזים, בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו על פיו והוראות התכ"ם. אין אבחנה לצורך כך בין מכרז בו קריטריון המחיר נקבע ע"פ הנחה מהמחיר המקסימלי ובין מכרז בו קריטריון המחיר נקבע ע"פ נקיטת סכומי התקשרות.
25/06/2012
תקנה 21(א1) לתח"ם מאפשרת קיום הליך תחרותי נוסף במקרה שבו לאחר עריכת האומדן עולה כי כל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן. במקרה זה רשאית ועדת המכרזים לקבוע שכל המשתתפים בקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר משופרת לפי תקנה 17ה(2) לתח"ם. התנאים בהתקיימם יערך הליך תחרותי נוסף ייקבעו במסמכי המכרז. תנאי הכרחי להפעלת התקנה הוא הפקדת אומדן בתיבת המכרזים
31/05/2012
אם החליטה ועדת המכרזים לשנות את המועדים במכרז או בפניה עליה לפרסם את דבר השינוי באותו אופן שבו פורסמה ההודעה המקורית. בכל אופן, העדכונים וההודעות בקשר עם מכרז פומבי / בקשה מוקדמת לקבלת מידע מפורסמים באתר האינטרנט הממשלתי.
30/05/2012
תוקף כתב מינוי נקבע על ידי הגורם הממנה את הועדה, מנכ"ל המשרד או החשב הכללי. עניין מינוי ועדת הפטור המשרדית הוא מכח תקנה 10א לתח"מ והינו קבוע.
28/05/2012
בהליך של מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף ("best and final ") בהתאם לתקנה 17ה לתח"מ, וועדת המכרזים רשאית, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנה, להודיע למציעים כי הם רשאים להגיש הצעה סופית, ביחס למחיר הצעתם, בתנאים מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקורית.
13/05/2012
ככלל, משרדי הממשלה ויחידות הסמך כפופים להוראות חשכ"ל. יתכנו מקרים בהם הוחלט, מסיבות שונות, לשנות את תנאי ההצמדה הקבועים בהוראות. ככל שמדובר במקרה קונקרטי ניתן לפנות למינהל הרכש לבדיקה מול המשרד הנוגע בדבר. לעניין תנאי ההצמדה בהוראות התכ"ם הקובעים מועד מינימום, כעיקרון, יש להבחין בין 2 מקרים: במקרה בו מדובר במחירי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות – יוצמדו מחירי ההתקשרויות לשינויים במדד הרלוונטי בהתאם להוראת התכ"ם מס' 7.17.2 "כללי הצמדה". במקרה בו מדובר בעבודות בתחום התשתיות או הבנייה –  יוצמדו מחירי ההתקשרויות לשינויים במדד הרלוונטי בהתאם להוראת התכ"ם מס' 7.17.4 "כללים להצמדות במכרזי הממשלה בתחומי התשתית והבנייה".
25/03/2012
בהתאם לסעיף 4.6 בהוראת תכ"מ מס' 7.7.1 שעניינה "ערבות מכרז וערבות ביצוע", ועדת המכרזים תקבע את סכום הערבות תוך התחשבות בשווי ההתקשרות (בהגדרתו בהוראה וללא הכללת זכות ברירה) ובשיקולים ענייניים אחרים – ובלבד שלא ירמוז על אומדן התקציב שהוקצב לפרויקט.
23/01/2012
העדפת תוצרת הארץ ניתנת במכרזים שעורכת הממשלה בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995. העדפה לאזורי עדיפות לאומית ניתנת רק על ידי משרד הביטחון בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998. סעיף 3א(א1) לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 מגדיר את המונח "אזורי עדיפות לאומית" כ"האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ואזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לענין ההטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון או לענין חוק זה."
23/01/2012
הודעת פטור היא התקשרות בפטור ממכרז של משרדי הממשלה ויחידות הסמך, אשר מפורסמת באתר האינטרנט הממשלתי, כדרישת תקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים. התקנה הנ"ל תוקנה כחלק מרפורמה רחבה שנעשתה בתקנות בשנת 2009, ושמה דגש, בין היתר, על ערך השקיפות.
14/01/2012
בהתאם לתקנות, ניתן לערוך הסכם מסגרת, בעקבות מכרז מסגרת לפי תקנה 17ו והוראת תכ"ם מס' 7.21.5 וכן לפי תקנה 5(ו) לתח"מ במסגרת התקשרות עם בעל מקצוע מומחה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות. כן נציין כי תקנות חובת מכרזים קובעות כי יש לתת עדיפות למכרז הפומבי ועל כן ככל שהמשרד מקיים רכישות אשר חוזרות על עצמן יש לבחון ביצוע מכרז מסגרת, שהינו מכרז פומבי, ובהתאם לאמור בתקנה 17ו לתקנות (וזהו גם ה"פתרון" לבעיה המוצגת בשאלתך). לחילופין, ניתן להתקשר עם ספק ולערוך הזמנת מסגרת (בשונה מ"הסכם מסגרת" שמוגדר לעניין תקנה 17ו) עד שווי ההתקשרות המקסימאלי הקבוע בתקנה 3(1) ובמסגרת זו לבצע הזמנות עבודה.
08/01/2012
לשם התקשרות עם מס' ספקים, ניתן לערוך מכרז מסגרת לפי תקנה 17ו לתח"מ. לחילופין,  ניתן להשתמש בתקנה 3(1), אם ההתקשרות עומדת בתנאי התקנה.
08/01/2012
עבור כל מכרז מרכזי המבוצע על ידי החשכ"ל מתפרסמת הודעת תכ"מ בפרק 16 במערכת הוראות התכ"מ המגדירה את תהליך העבודה שעל המשרד לבצע כאשר ברצונו לממש את ההתקשרות כל מקרה לגופו בהתאם לכללים הקבועים בהנחיות.
23/10/2011
החלטה על תקופת ההתקשרות נתונה לשקול דעת ועדת המכרזים ובאישור הגורמים המוסמכים לאשר את ההתקשרות, בהתאם למאפייני ההתקשרות. התקשרות המשך בפטור ממכרז תעשה בהתאם לאמור בתקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים ולהוראת תכ"ם "פטור מחובת מכרז" מס' 7.8.1.
23/10/2011
כן. הגדרת "שווי ההתקשרות" בסעיף 1 לתקנות חובת המכרזים כוללת את סך כל התשלומים, לרבות מסים.
23/10/2011
החשכ"ל קבע בהוראת התכ"מ את שיעור הערבות שעל ועדת המכרזים לדרוש בעת פרסום המכרז. במכרזים אשר אומדן שווי ההתקשרות הוא עד 300 אש"ח- אין צורך לדרוש ערבות מכרז כתנאי להגשת הצעה למכרז. במכרזים אשר אומדן שווי ההתקשרות הוא מעל 300 אש"ח - תהיה ערבות מכרז בשיעור של 2.5% מאומדן שווי ההתקשרות. ועדת המכרזים תהיה רשאית להעלות את שיעור הערבות עד 5%, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול הוועדה. לעניין זה ר' עוד הוראת תכ"מ מס' 7.7.1 בנושא "ערבות מכרז וערבות ביצוע".
23/10/2011
1. בהתאם לתקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ב-2012 (פורסם 1.08.12, ק"ת 7149), התקשרות לביצוע מיזם משותף תתבצע בכפוף לקיום הליך בחינת קיומם של מיזמים לפי תקנה 3ב, טרם אישור המיזם. ההודעה על כוונה להתקשרות תפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש לתקופה שלא תפחת מ-14 ימי עבודה. בהתאם לתקנה 3ב(ג), על ועדת המכרזים לשקול את הפניות שקיבלה ולאחר מכן לקבל את החלטתה, כלומר ההתקשרות לא תתבצע לפני תום 14 הימים. 2. כאשר מדובר בהתקשרות בסכום המחייב אישור ועדת פטור במשרד האוצר- יש להביא את ההתקשרות לאישור ועדת הפטור לאחר 14 הימים.
23/10/2011
לא. המועדים להעברת שאלות הבהרה לעורך המכרז ולמענה על שאלות הבהרה מפורטות במסמכי המכרז בהתאם להחלטות ועדת המכרזים
18/07/2011
לא. הקוורום החוקי לישיבות הועדה הינו רוב חברי הועדה, ובלבד שנכחו המנכ"ל, החשב והיועמ"ש או נציגיהם, בהתאם לאמור בתקנה 10. המנכ"ל או מי שהוא מינה לנציגו יהיה יו"ר הועדה.
18/07/2011
אנו סבורים שתקנה 8 אינה שוללת את סמכות ועדת המכרזים לדון בפטורים לפי תקנה 3(1) אלא מאפשרת למזמין שלא לקבל את אישורה של הועדה במקרים המנויים בתקנה 8. אין הכוונה שבמקרים המנויים בתקנה 8 חל איסור על ועדת המכרזים לדון בהתקשרות, אלא שהיחידה המזמינה יכולה - לפי בחירתה ובכפוף לדיווח לפי סעיף 13 - לבצע את ההתקשרות בפטור, ללא אישור הועדה. חיזוק לכך ניתן ללמוד מתקנה 13 קובעת של יחידה מזמינה חובה לדווח לועדת המכרזים על החלטתה לביצוע התקשרות ללא מכרז לפי תקנה 3(1) ו-(8). מטרת הדיווח היא פיקוח של ועדת המכרזים שהגיוני לטעון שיש לה סמכות להתערב מקום בו היא רואה לנכון. יצוין כי הוראת תכ"ם בנושא "התקשרות בהליך מקוצר" עודכנה – ר' הוראת תכ"ם מס' 7.8.3.
20/06/2011
ככל שישנן אופציות (זכויות ברירה) בחוזה, למשרד ניתנת האפשרות באם לממשן אם לאו. אלמלא כן, למשרד ישנה אפשרות להאריך את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(4), בכפוף לתנאי התקנה ולשקול דעת ועדת המכרזים.
16/06/2011
בהתאם לתקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ב-2012 (פורסם 1.08.12, ק"ת 7149), הוסרה מגבלת סכום המינימום שבתקנה 3(30).
16/06/2011
תקנה 14ב לתקנות קובעת כי כאשר ערך החשב הכללי מכרז מרכזי לא יערוך משרד מכרז ולא יתקשר בכל דרך אחרת בהתקשרות נשוא המכרז אלא באמצעות המכרז המרכזי או באישור ועדת הפטור.
16/06/2011
ביצוע מכרז ממוכן מתפתח יתנהל בהתאם לתקנה 19ד לתקנות, בהתאם לסוג המכרז המתפתח ובהתאם לכללים הנקבעים ע"י עורך המכרז.
16/06/2011
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובין היתר לפי אמות המידה ומשקלן. לעיונך תקנה 22(א)(4) הקובעת כי אמות המידה יכולות לכלול "המלצות אודות המציע, אם נדרשו לפי תנאי המכרז ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות". תקנה 6(ב) מאפשרת להתנות את ההשתתפות במכרז בתנאים ענייניים נוספים לרבות קיומן של המלצות אודות המציע.
16/02/2011
בהתאם לאמור בתקנה 3(4)(ב)(2)(א), נדרש כי ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או פנייה תחרותי לקבלת הצעות. הליך בדיקת מספר הצעות אינו עונה על התנאי הקיים, אי לכך ועדת הפטור המשרדית אינה רשאית לאשר התקשרות בפטור לפי התקנה הנ"ל.
02/02/2011
בקובץ תקנות 6750, תקנה 3(29) תוקנה באופן שהמילים "באישור המנהל הכללי של המשרד" נמחקו. אי לכך, נוסח התקנה באתר תואם לנוסח שברשומות. המשמעות היא כי התקשרות לפי תקנה 3(29) אינה טעונה אישור מנכ"ל, אלא כפופה לאישורים הנדרשים בתקנות, ובין היתר לתקנות 10א ו-12.
24/11/2010
אין מניעה להתקשר עם חברה עסקית לפי תקנה 3(30), בכפוף לתנאי התקנה והוראת התכ"ם הרלוונטית. ר' עוד בעניין זה את הוראת התכ"ם מס' בעניין "התקשרות לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתח"ם, לעומת הליך תמיכה", מס' 7.8.5.
16/11/2010
1. הליך בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון ינוהל בהתאם לתקנה 5(ה) לתקנות, באופן של בדיקת מספר הצעות בסבב מחזורי ובאופן הוגן המעניק את מירב היתרונות למשרד. אין חובה כי בדיקת ההצעות תעשה מתוך רשימת מציעים לפי תקנה 16. בתקנה אין הגדרה  למונח "מספר הצעות" ועל כן נתון לפרשנות סבירה של ועדת המכרזים. ר' בעניין הוראת תכ"ם מס' 7.10.1 שעניינה "התקשרות עם בעל מקצוע מומחה". 2. האפשרות הקבועה בתקנה 5(ו) הינה רק לגבי התקשרות עם בעל מקצוע מומחה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות. אין אפשרות לערוך הסכם מסגרת, כאמור בתקנה הנ"ל, עם ספק, שההתקשרות עימו נעשתה בעקבות בדיקת מספר הצעות. משרד שהתקשר עם ספק לאחר ביצוע הליך של בדיקת מספר הצעות, יהיה כפוף לכללי התקנות והוראות התכ"ם החלים על כלל ההתקשרויות.
20/10/2010
רשות ניקוז, על אף שחברים בה נציגי רשויות מקומיות, איננה רשות מקומית ואף איננה תאגיד עירוני, אי לכך לא חלים עליה דיני המכרזים החלים על עיריות [תקנות העיריות (מכרזים)]. מאחר שמדובר ברשות שהוקמה על פי חוק, חלים עליה הוראות חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו.
20/09/2010
התקשרות לצורך השכרת שטחים אינה שונה מכל התקשרות אחרת, ועליה להיערך בהתאם לתקנות חובת המכרזים והוראות התכ"ם. לקבלת מענה מהיר במקרים מעין אלו, ניתן להיעזר במכרז הממוכן המהיר, בהתאם לתקנה 19א ותקנה 19ח לתח"ם, ולהוראת תכ"ם מס' 7.21.6 שעניינה "מכרז ממוכן מהיר". כל שיטה אחרת צריכה להיבחן לאור הוראות הדינים כאמור.
19/09/2010
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995 אינן חלות על מוסדות להשכלה גבוהה.
19/09/2010
ניתן לאשר את ההתקשרות המתוארת לעיל לפי תקנה 3(1) ולועדת המכרזים שקול הדעת באם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, כאמור בתקנה 3א, בהתאם לנסיבות ואופי ההתקשרות. ר' עוד הוראת תכ"ם מס' 7.8.2 "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים".
14/09/2010
תקנה 17(א) לתקנות חובת המכרזים קובעת כי מסמכי המכרז יומצאו לכל דורש ללא תשלום במשרדי הגוף הציבורי וככל הניתן באמצעות אתר האינטרנט. במידה ולא ניתן להמציא את המסמכים באמצעות אתר האינטרנט, ניתן לקבוע כי המסמכים יומצאו תמורת תשלום סביר, לפי עלות הדפסתם. בהתאם לאמור בס"ק (ב) לתקנה, ועדת המכרזים רשאית להחליט לא להמציא את כל מסמכי המכרז, אלא להציג את כולם או את חלקם לעיון במקום שתקבע בנסיבות מיוחדות ומנימוקים שיירשמו. האמור חל על חברות ממשלתיות ועל תאגידים סטטוטוריים, היות ותקנה 17 מוחלת על גופים אלו, כפי הקבוע בתקנות 33 ו- 38 בהתאמה (בשינויים המחוייבים). בנושא זה, ר' גם הוראת תכ"ם "הגדרת מסמכי מכרז" מס' 7.4.9. על גופים ציבוריים, שאינם משרדי ממשלה ויחידות סמך, לפעול בשים לב להוראות התכ"ם, כל עוד לא נקבע אחרת בנוהל הפנימי שלהם.
31/08/2010
גוף ציבורי, ובכללו גם תאגיד סטטוטורי, יפעל בשים לב להוראות התכ"ם, או על פי נוהל פנימי של אותו גוף ציבורי (הוראות בנושא זכויות עובדים והבטחת קיום דיני העבודה ייקבעו ובלבד שלא יגרעו מההוראות שנקבעו לעניין זה בהוראות התכ"ם). לעניין זה ר' תקנה 42א לתקנות חובת המכרזים.
26/08/2010
בכל הנוגע לגיוס סגל מינהלי במשרד, יש לפעול לפי חוק שירות המדינה (מינויים) והנחיות נציבות שירות המדינה.
04/07/2010
פרק ו' לתקנות מחיל, בין היתר, את תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים על תאגיד סטטוטורי. התקנה קובעת בס"ק (ה) כי הודעה על מכרז פומבי תופץ בדוא"ל לכל אדם אשר ביקש להיכלל ברשימת המנויים על קבלת הודעות לפי תקנה זו.  בס"ק (ו) נקבע מנכ"ל התאגיד (בהתאמה לתאגיד סטטוטורי) יפרסם, באתר האינטרנט, בהודעה ברשומות, ובתדירות סבירה, גם בעיתון נפוץ ובעתון בשפה הערבית, את אופן ההצטרפות לרשימת מנויים.
30/06/2010
תקנה 1ב בתקנות חובת המכרזים קובעות מדרג של הליכים תחרותיים: מכרז פומבי, מכרז פומבי מוגבל, מכרז סגור ופטור מעריכת מכרז. גוף ציבורי יעדיף לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי גם במקום שהותר לו על פי התקנות שלא לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי. במקרים בהם גוף ציבורי החליט לבצע התקשרות בדרך של מכרז סגור, עליו לעמוד בעילות המנויות בתקנה 4 ולנמק מדוע מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע הליך זה ולא בדרך של מכרז פומבי רגיל, או מכרז פומבי מוגבל.
23/06/2010
עיריות ורשויות מקומיות אינן כפופות לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ותקנותיו. כללי ההתקשרויות החלים עליהם כלולים בתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987
23/06/2010
התקשרות בתחום המדידות תעשה לפי תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים, או לפי תקנה 5א , אם המדובר במתכנן בתחום המדידות.
09/06/2010
בהתאם לתקנה 1ג יש לפרסם את החלטת הועדה על ביצוע ההתקשרות עם הזוכה שלא באמצעות מכרז, וזאת בתוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.
25/05/2010
תאגיד אשר חלות עליו תקנות העיריות (מכרזים) ינהג בהתאם להוראות הקבועות בתקנות אלו, לרבות הפניות לתקנות חובת המכרזים. זאת לעומת תאגיד סטאטוטורי, העונה להגדרה זו בפרק ו' לתקנות חובת המכרזים, נוהג בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים. אין "בחירה" בין מסלולים, אלא כל גוף כפוף לתקנות החלות עליו.
24/05/2010
פתיחת מעטפות פסולות תעשה אך ורק לשם החזרתן לפונים, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים וזאת במקרים בהם לא היתה מעטפה נוספת עם פרטי המציע/הפונה, פרט למעטפת ההצעה. הפתיחה תתבצע באישור יו"ר ועדת המכרזים ובנוכחות אחד מחברי ועדת המכרזים. לעניין זה, ר' הוראת תכ"ם מס' 7.4.11 בנושא "הגשת הצעות".
07/04/2010
ראשית לא החוק תוקן כי אם תקנות חובת המכרזים. באשר לשאלתך, העניין מסור לשיקול דעתה של ועדת המכרזים אשר עליה לבחון האם מדובר בעבודה שדורשת יחסי אמון מיוחדים, בהתאם לאמור בתקנה 5((א)(2) לתקנות
16/03/2010
ניתן לערוך סבב אחד או יותר של מו"מ, והכל בתנאי התקנה. לעניין זה ר' הוראת תכ"ם מס' 7.5.1 שעניינה "ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז".
14/03/2010
לא ניתן למנוע מהמציע להגיש את ההצעה לתיבת המכרזים. אולם אם כנס הספקים הוגדר כתנאי סף במסמכי המכרז אזי דינה של ההצעה להיפסל.
21/02/2010
אם המציע לא הגיש הצעה נוספת, או שהגיש הצעה שמרעה עם עורך המכרז, כי אז תהיה הצעתו הראשונית הצעה סופית.
11/02/2010
התקשרות לפי תקנה 3(1) הינה בסמכות היחידה המזמינה, ואולם יש מקרים הדורשים את אישור ועדת המכרזים כתנאי לאישור ההתקשרות, לעניין זה ר' הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 "פטור מחובת מכרז" ומס' 7.8.3 "התקשרות בהליך מקוצר". לעניין דיווח, על היחידה המזמינה לדווח לועדת המכרזים על התקשרויות לפי תקנה 3(1), בהתאם להוראת תקנה 13.
10/02/2010
פרקים א', ב'1 ו-ז'1 לתקנות חובת המכרזים מוחלים באופן שאינו משתמע לשני פנים גם על גופים ציבוריים, שאינם משרדי ממשלה או יחידות סמך.
07/02/2010
החלטות הועדות והאורגנים השונים בכל הנוגע להתקשרויות של גופים ציבוריים, שאינם משרדי ממשלה ויחידות סמך, תכנסנה לתוקף מיד עם פרסומן.
07/02/2010
1. ​"מועצה דתית" חוסה תחת הגדרת "גוף ציבורי", כאמור בתקנות חובת המכרזים ובסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, וממילא חלות עליה הוראות התקנות. 2. ההתקשרות עם רו"ח מבקר יכול שתעשה לפי תקנה 3(1), או לפי תקנה 5, הכל לפי העניין והדבר נתון לשקול דעת ועדת המכרזים.
04/02/2010
יצוין כי תקנה 3(1) תוקנה במסגרת תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ב-2012 (פורסם 1.08.12, ק"ת 7149), כך שהגבלת מס' התקשרויות עם ספק מסוים באותו עניין במהלך תקופה רצופה של 12 חודשים הוסרה.
31/01/2010
בהתאם לסעיף 4.7 בהוראת תכ"ם מס' 7.8.2 שעניינה "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", במקרים שבהם קיימת כוונה לבצע התקשרות המשך עם ספק יחיד קיים, תבחן ועדת המכרזים האם לסווגה כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתח"ם,  כהתקשרות המשך לפי תקנה 3(4) לתח"ם, או כמימוש זכות ברירה לפי תקנה 3ג, לפי נסיבות העניין [ראה הוראת תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, מימוש זכות ברירה", מס 7.4.17], תוך שימת לב כי ידע, מומחיות וניסיון שנצברו במהלך ההתקשרות עם המשרד לא ייחשבו בשום מקרה כאלה ההופכים ספק לספק יחיד. במקרה שבו סיווגה ועדת המכרזים את ההתקשרות לפי תקנה 3(4) לתח"ם, תבחן הוועדה האם להורות ליחידה המזמינה לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, לפי תקנה 3א(א) לתח"ם בהתאם לנסיבות העניין ולפי שיקול דעתה בהתאם לאמור בהוראה זו. בשלושת המקרים, הן אם סווגה ההתקשרות הנוספת כהתקשרות עם ספק יחיד, כהתקשרות המשך או כמימוש זכות ברירה, יבוצע הליך בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א) לתח"ם ובהתאם לאמור בהוראה.
14/01/2010
הדבר נתון לשקול דעת ועדת המכרזים והיועץ המשפטי.
07/12/2009
ההתקשרות החדשה תעשה לפי הדין החדש. לגופו של עניין, ההתקשרות שנערכה טרם ה-1 ביוני 2009, נחשבת כהתקשרות המשך להתקשרות מכח תקנה 3(1), כמתואר על ידך.
07/12/2009
בהתאם לסעיף 2א לחוק חובת המכרזים יש לקבוע תנאי סף המנויים בטור א' לתוספת לחוק, לפי הדרישות המצוינות בטור ב' לתוספת לחוק. לעניין ותק, טור ב' מציב דרישה מקסימלית של 5 שנים. ואולם בסעיף 2א(ב) נקבע כי אם עורך המכרז קבע תנאי המציב דרישה חמורה יותר מהאמור בטור ב' לתוספת לחוק, עליו לנמק החלטתו במסמכי המכרז.
02/12/2009
התקשרות של גוף ציבורי צריכה להתבצע בהתאם לחוק חובת המכרזים. השאלה אם החוזה מבוטל תלויה בנסיבות המקרה ולעמדת היועץ המשפטי של המשרד ובכפוף לכל דין, לרבות דיני החוזים והדין המנהלי.
30/11/2009
יש לבחון האם המוסד הציבורי נכנס להגדרת "גוף ציבורי" בתקנה 1 לתקנות חובת המכרזים וסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים. כמו כן, ר' הוראת תכ"מ "הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות" מס' 7.1.1.
17/11/2009
לא, אולם התקופה צריכה להיות סבירה בנסיבות העניין.
10/11/2009
מערכת המנו"ף משמשת את משרדי הממשלה ויחידות הסמך בלבד לצורך פרסום באתר האינטרנט הממשלתי. חברות ממשלתיות אמנם אינן עושות שימוש במערכת מנו"ף, ואולם הן חייבות בפרסום, כפי דרישות התקנות, באתר האינטרנט של כל חברה וחברה.
05/11/2009
התקשרות לפי תקנה 3(1), כפופה למדרגות הרכישה בהליך מקוצר – ר' הוראת תכ"מ "התקשרות בהליך מקוצר" מס' 7.8.3.
01/11/2009
תקנה 49(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 קובעת כי החלטות של ועדת המכרזים שהתקבלו עד יום התחילה, קרי 1.06.09, יאושרו לפי התקנות כנוסחן ערב יום התחילה.
14/10/2009
בהתאם לתקנה 3א לתח"ם, פרסום ההודעה יעשה למשך 10 ימי עבודה לפחות. ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבל החלטה לאחר 14 ימי עבודה לפחות ממועד הפרסום. בעניין זה ר' הוראת תכ"ם מס' 7.8.2 בנושא "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים"
06/10/2009
לא הייתה כל הגבלה על תקופת ההתקשרות, בטח לא במכרז. לא קיימת גם הגבלה בתקנות ובהוראות החדשות. תקופת ההתקשרות נקבעת לפי אופי וסוג השירות/הטובים המבוקשים.
29/09/2009
לא כל חברי הוועדה צריכים לחתום. רוב חברי ועדת המכרזים הוא המניין החוקי בישיבותיה ובלבד שנכחו היו"ר, החשב או נציגו, היועץ המשפטי או נציגו. חבר ועדה לא יכול לחתום על פרוטוקול אם לא נכח בדיון.
16/09/2009
חברות ממשלתיות כפופות לתקנות חובת מכרזים העדפת תוצרת הארץ אולם העדפה זו מתבטלת כאשר הספק הישראלי מתמודד מול חברות ממדינות החתומות עם ישראל על הסכם הרכישות הממשלתיות.
14/09/2009
כן, ניתן לקבוע כי זכות ברירה בהתקשרות עם ספק  יחיד. יש לציין זאת כחלק מעיקרי ההתקשרות בהודעה  באינטרנט במסגרת הליך בחינת קיומם של ספקים.
13/09/2009
תקנה 11 אשר עוסקת בוועדות הפטור אכן לא חלה על תאגידים סטטוטוריים על כן הסמכות לאישור הפטור נתונה בידי ועדת המכרזים או אם קיים נוהל פנימי אחר אשר מחמיר מן הקבוע בתקנות.
08/09/2009
אמנם תקנה 3(5) הינה ספציפית לחברות הממשלתיות, אך זה לא מונע התקשרויות עם חברות ממשלתיות על פי תקנות פטור אחרות. נציין התקשרות לפי תקנה 3ג מימוש זכות ברירה (אופציה)  לא נחשבת כהתקשרות בפטור ממכרז.
08/09/2009
תקנות חובת המכרזים אינן מונעות ביצוע מכרז פומבי רגיל מעין זה שמתואר בשאלתך. אולם על מנת למנוע אי וודאות אצל הספק ולקבל הצעת מחיר המיטיבה עם המשרד יש לספק את מירב האינפורמציה באשר להיקף ההתקשרות למציעים המתמודדים במכרז. במכרז מסגרת נבחר יותר מספק אחד ונחתמים הסכמי מסגרת עם ספקי מכרז המסגרת אשר מתמודדים מפעם לפעם על אספקת הטובין/שרות.
02/09/2009
לא, לא ניתן לומר כי הארכה ללא תוספת כספית הינה חלק מתקופת ההתקשרות הראשונה. אולם על פי נתוני השאלה עולה כי מדובר בהתקשרות המשך ללא עלות נוספת כפי שמופיע בתקנה 3(4)(ב)(1)(ב). יש לשים לב כי התנאים המנויים בסעיף 3(4)(ב)(1) לאישור על ידי ועדת המכרזים הינם תנאים מצטברים.
01/09/2009
מאחר ויו"ר ועדת המכרזים חותם על האומדן הוא גם רשאי להיות שותף בהכנתו ולבדוק אותו כדי לדעת בדיוק על מה הוא חותם.
21/08/2009
בהתאם לתקנה 16 לתח"ם, להוראת תכ"ם  מס' 7.19.5 שעניינה "פרסום רשימת מציעים" ולהודעה מס' ה.7.19.5.1 שעניינה "פרסום רשימות מציעים (מאגר) של המשרד", האתר יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד. לעניין ניהול המאגר ר' הוראת תכ"ם מס' 7.19.2 שעניינה "כללים להקמת רשימת מציעים (מאגר) ולניהולה".
17/08/2009
כיום, בהתאם לתקנה 16 לתח"ם ולהוראת תכ"ם מס' 7.19.5 שעניינה "פרסום רשימת מציעים" ולהודעה מס' ה.7.19.5.1 שעניינה "פרסום רשימות מציעים (מאגר) של המשרד", על ועדת המכרזים לנהל מאגרים לפי סוגי ההתקשרות עם ספקים פוטנציאליים, לצורך התקשרות המשרד באחד מההליכים הבאים: מכרז סגור (תקנה 4 לתח"ם), פנייה תחרותית לקבלת הצעות (תקנה 5 לתח"ם), ופנייה תחרותית לקבלת הצעות (תקנה 5א). לעניין פרסום הודעה על הקמת מאגר, ר' הוראת תכ"ם מס' 7.19.2 שעניינה " כללים להקמת רשימת מציעים (מאגר) ולניהולה".
16/08/2009
בתקנה 3(4)(א) מוגדרת תקופת ההתקשרות הראשונה כהתקשרות של משרד לרבות זכות הברירה. במקרה המתואר בשאלתך היות ולא הייתה זכות ברירה מדובר בתקופה שבסמוך להתקשרות המקורית. לא ננקבה תקופת הזמן היות והנושא נתון לפרשנות, אולם יש לשים לב, התנאים המנויים בתקנה 3(4)(ב)(1) הם תנאים מצטברים ובנוסף לתנאי המצוין בשאלתך צריך להתקיים כי התקשרות ההמשך היא ללא עלות נוספת, או אם ששווין המצטבר של כל ההתקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית אינו עולה על 50 אש"ח.
04/08/2009
בתקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ב-2012 (פורסם 1.08.12, ק"ת 7149), תוקנה תקנה 3(7) כך שההפניה היא לפסקאות (5)(א)(1) ו- 5(א)(2), כך שצריך להראות שהתקשרות בדרך זו היא היעילה ביותר וכי התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, ייעשו במכרז.
02/08/2009
בהתאם לתקנות חובת המכרזים (תיקון) התשע"ב-2012, תקנה 3(30) תוקנה כך שהתקשרות לביצוע מיזם משותף תתבצע בהתקיים התנאים הבאים: 1. ההתקשרות תיעשה עם מי שתורם ממקורותיו לפחות מחצית מעלות ביצוע המיזם (בוטלה מגבלת סכום מינימלי של 500,000 שקלים חדשים). 2. התקשרויות עם צדדים שלישיים הנובעות מהמיזם ייעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות חובת המכרזים. 3. קיום הליך בחינת קיומם של מיזמים לפי תקנה 3ב, טרם אישור המיזם.
29/07/2009
בהתאם לתיקון בתקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ב-2012 (פורסם 1.08.12, ק"ת 7149), התקשרות למימוש זכות ברירה להתקשרות שמקורה במכרז / בפטור ממכרז בכל סכום, טעונה את אישור ועדת המכרזים בלבד.
27/07/2009
פרסום הקמת רשימת מציעים (מאגר) יעשה באתר האינטרנט הממשלתי.  לעניין זה ר' הוראת תכ"ם  מס' 7.19.5 שעניינה "פרסום רשימת מציעים", הודעה מס' ה.7.19.5.1 שעניינה "פרסום רשימות מציעים (מאגר) של המשרד".
27/07/2009
בהתאם לדרישות תקנות חובת המכרזים, המשרד נדרש לפרסם את המודעה בעיתונים (הדבר נעשה באמצעות לפ"מ) וכן באתר האינטרנט של מינהל הרכש (המוגדר כ"אתר האינטרנט הממשלתי"). הפרסום באתר נעשה באמצעות מערכת מנו"ף. הפרסום באתר האינטרנט של המשרד עצמו הינו אופציונאלי בלבד.
20/07/2009
סמכות ועדת המכרזים לפי תקנה 3(4)(ב)(1) אינה מוגבלת למקרים בהם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות.
14/07/2009
לא. בהתאם לתיקון בתקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ב-2012 (פורסם 1.08.12, ק"ת 7149), התקשרות למימוש זכות ברירה להתקשרות שמקורה במכרז / בפטור ממכרז בכל סכום, טעונה את אישור ועדת המכרזים בלבד.
05/07/2009
הוראות התכ"מ קובעות כי במקום בו נערך מכרז מרכזי על ידי מינהל הרכש הממשלתי יש לקבל את אישור המינהל לרכישת פריט שאינו מופיע במכרז. לאחר קבלת אישור החרגה יש לפעול ברכישה בהתאם להוראות החוק והתקנות.
01/07/2009
על מנת שיתאפשר לערוך פנייה למציעים באותו תחום בדרך של בדיקת מספר הצעות בחשבון כפי שנקבע בתקנה 5(ה) על ועדת המכרזים להחליט כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך פנייה תחרותית לקבלת הצעות, וכי ניהול רשימת מציעים (מאגר) כאמור בתקנה 16 אינה אפשרית בנסיבות העניין.
01/07/2009
כן, על היחידה המזמינה לדווח על כל החלטה להתקשרות על פי תקנות אלו בכל סכום לוועדת המכרזים .ועדת המכרזים צריכה לפקח ולבקר כי היחידה המזמינה פועלת בהתאם לתקנות ולפי סמכויותיה. בהתקשרות לפי תקנה 3(1) עד 50 אש"ח לא נדרש דיווח במערכת מנוף.
30/06/2009
עמדת הלשכה המשפטית הינה כי מנהל יחידה יכול להיות חבר בוועדת מכרזים בעת הדיון בנושא הקשור ליחידתו. עצם העובדה שהדיון בנושא קשור ליחידתו אין בה כדי להוות עניין מוסדי. לשיטתנו עניין מוסדי עשוי להתעורר כאשר עובד ציבור מסוים ממלא יותר מתפקיד ציבורי אחד, בשני גופים ציבוריים או שלטוניים שונים, הפועלים בנפרד זה מזה , וכאשר חלק מהנושאים שבטיפולו במסגרת תפקידיו השונים חופפים זה את זה, כך שהוא יכול במסגרת תפקידו האחד לקדם את תפקידו השני, להתחשב בשיקולים שצריכים להנחות אותו במסגרת תפקידו השני וכד'. יובהר כי העובדה שאדם ממלא תפקיד בהתנדבות, אינה שוללת קביעה שיש לו עניין מוסדי. כך למשל, עובד מדינה שהוא חבר ועדת מכרזים ובו זמנית משמש כדירקטור בחברה ממשלתית לא ישב בוועדה בעת התקשרות עם אותה חברה ממשלתית.
22/06/2009
התנאים לאישור התקשרות המשך על ידי ועדת הפטור המשרדית הם תנאים מצטברים, קרי כל אחד מהתנאים צריך להתקיים על מנת שוועדת הפטור המשרדית תהיה רשאית לאשר את התקשרות ההמשך. תקנה 3(ב) קובעת תנאי כי התקשרות ההמשך נעשתה תוך 5 שנים ממועד עריכתה של ההתקשרות הראשונה. תקנה 3(4)(ה) קובעת כי בשנים עשר החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות ההמשך לא בוצעה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, או התקשרות המשך להתקשרות אחרת עם אותו ספק באותו עניין...,  משני תנאים אלה עולה כי ועדת הפטור המשרדית יכולה לאשר יותר מהתקשרות המשך אחת, לפרקי זמן של 12 חודש כל אחד ובלבד שהתקשרות ההמשך נערכת בתוך 5 השנים ממועד ההתקשרות הראשונה.
22/06/2009
בהתאם לתקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ב-2012 (פורסם 1.08.12, ק"ת 7149), תקנה 3א קובעת כי חובת הפרסום באתר האינטרנט בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ היא לתקופה של עשרה ימי עבודה לפחות. האפשרות לפנות לוועדה ולהשיג על הקביעה כי קיים ספק אחד המסוגל לבצע את ההתקשרות היא במשך 14 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה באתר האינטרנט. התקופה המינימאלית שהועדה צריכה להמתין עד לקבלת החלטה היא לפחות 14 ימי עבודה.
16/06/2009
אין חובה לפרסם תוצאות או פרוטוקול של מכרז פומבי. במקרה של מכרז פומבי בינלאומי אזי לפי הוראות התכ"מ על ועדת המכרזים לפרסם את תוצאותיו של מכרז כזה במודעה בעיתון יומי בשפה האנגלית היוצא לאור בישראל, בתוך 72 יום מיום קבלת ההחלטה (ר' הוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישה מחו"ל בהתאם להסכמים בינלאומיים", מס' 7.12.3).
16/06/2009
בהתאם להוראת תכ"ם מס' 7.1.2 שעניינה "מבוא לתהליך התקשרויות ורכישות" החלטות ועדת המכרזים ייכנסו לתוקף מיד עם קבלתן. כמו כן, החלטת ועדת הפטור המשרדית, שלא הוגשה עליה השגה של חבר הוועדה כמפורט   בהוראת תכ"ם, "ועדת הפטור המשרדית", מס' 7.2.6, תיכנס לתוקף בתום 3 ימים מיום פרסומה, ובהתקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש אשר יש לבצעה תוך 2 ימי עבודה או פחות – מיד עם פרסומה. כמפורט בהוראת התכ"ם, קיימות התקשרויות שבעניינן תחל ספירת הימים מיום קבלת ההחלטה ולא מיום הפרסום. החלטותיה של ועדת הפטור ייכנסו לתוקף מיד עם קבלתן.
16/06/2009
לפי תקנה 1ג לתח"ם, אין חובה בפרסום הפרוטוקול המלא של הועדה אולם יש לפרסם את הנימוקים אשר הביאו להחלטה.
16/06/2009
תקנות חובת מכרזים מגדירות את אתר האינטרנט לעניין משרד ממשלתי- כאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי. משרד המעוניין לפרסם החלטות בדבר פטורים, מכרזים וכו' באתר המשרד בנוסף לפרסום במינהל הרכש הממשלתי רשאי לעשות כן.
16/06/2009
בהתקשרות עם בעל מקציע מומחה לפי תקנה 5 לא נדרש לפרסם הודעה על הכוונה לבצע התקשרות, אלא לפי תקנה 1ג יש לפרסם את ההחלטה המנומקת לבצוע ההתקשרות תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.
16/06/2009
תקנות חובת מכרזים מגדירות את אתר האינטרנט לעניין משרד ממשלתי , כאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכלל זה תקנה 3א. משרד המעוניין לפרסם החלטות בדבר פטורים, מכרזים וכו' באתר המשרד בנוסף לפרסום במינהל הרכש הממשלתי רשאי לעשות כן.
16/06/2009
כן, זכות העיון מאפשרת למשתתף לקבל עותק מהמסמכים הבאים: פרוטוקולים של ועדת המכרזים, התכתבויותיה עם המציעים, חוות דעת מקצועיות שהוכנו לוועדה, עמדת היועמ"ש וכן בהצעה הזוכה בכפוף למגבלות והסייגים בתקנה 17 ובתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים.
16/06/2009
הסמכות אשר ניתנה לחברי ועדת הפטור המשרדית אשר התמנו מכוח סעיף 10א לא ניתנת להאצלה לגורם אחר במשרד.
16/06/2009
תקנות חובת המכרזים תוקנו, כך שהתיקון להם (שפורסם ברשומות ביום 09.02.09), לרבות הוראת השעה, חל במלואו על מינהל מקרקעי ישראל [תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון), התש"ע - 2010 - פורסם ברשומות ב-25.03.10].
16/06/2009
תקנות חובת המכרזים אינן מחייבות הפקדת אומדן שווי התקשרות בכל מכרז. אולם, היה וועדת המכרזים החליטה להפקיד אומדן עליה לפעול כאמור בתקנה 17א ואף לכלול במסמכי המכרז התייחסות בדבר קיומו של האומדן והמשמעות להליך המכרז כאמור בתקנה 17(ב)(7).
09/06/2009
על פי תקנה 10א(ז) החלטת ועדת פטור משרדית שלא הוגשה עליה השגה, תכנס לתוקפה בתום 3 ימים מיום פרסומה, ובהתקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש לפי תקנה 3(2), מיד עם פרסומה.
03/06/2009
מספיק קיומו של תנאי אחד מהתנאים המצוינים לשם דחיית ההצעה.
03/06/2009
כאשר יש אופציה בחוזה, על מנת לממשה, פונים לתקנה 3ג, ואילו במצב שאין אופציה בחוזה ומבקשים להרחיב/להאריך את ההתקשרות, פונים לתקנה 3(4).
03/06/2009
כיום שרות עתיר כוח אדם מוגדר בהוראות התכ"מ כענפים שמירה, אבטחה וניקיון. בשלב זה לא הוכנסו ענפים נוספים מעבר לאלו המצוינים בתקנות.
03/06/2009
תקנה 17(א) קובעת כי מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש ללא תשלום באתר האינטרנט וכן במשרדי הגוף הציבורי. במידה ולא ניתן להמציא את המסמכים באתר האינטרנט ניתן לקבוע כי יומצאו תמורת תשלום סביר בהתאם לעלות הדפסתם. בנוסף, קובעת תקנה  18(ב) כי ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתשלום סביר בעבור עלות הפקת המכרז קרי, עלויות עריכת המכרז.
02/06/2009
מדובר על עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בתפקידי התכנון בתחום הבינוי. תקנה זו נועדה להסדיר התקשרויות מעין אלה בממשלה בעקבות המלצותיה של ועדה מיוחדת אשר הוקמה לאחר אסון ורסאי. הועדה הגיעה למסקנה כי יש לתת משקל משמעותי לאיכות בנסיבות בהן מדובר בהתקשרות עם מתכנני בינוי. לעניין זה, ראה הוראת תכ"מ מס' 7.10.2, "התקשרות עם מתכננים".
26/05/2009
בעקבות הרפורמה בתקנות חובת המכרזים שנכנסה לתוקף ב-01.06.09, עודכן הסכום מ- 43 אש"ח ל- 50 אש"ח. הסכום המצטבר מתייחס לתקופה של 12 חודשים רצופים אחרונים ולא לשנה קלנדרית כפי שהיה נהוג עד כה. בתקנות חובת המכרזים (תיקון), התשע"ב-2012 (פורסם 1.08.12, ק"ת 7149), תוקנה תקנה 3(1), כך שמגבלת מס' ההתקשרויות באותו עניין הוסרה, ונקבע כי התקשרות עד לסך של 50,000 ש"ח פטורה מחובת מכרז, ואולם בכל תקופה רצופה של 12 חודשים לא יתקשר המשרד עם מתקשר מסוים, בלא מכרז,  בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 100 אש"ח (כולל התקשרות המשך).
10/05/2009
הפטור לרכישת מוצרי מזון טריים בוטל. באשר לרכישת ציוד רפואי מספק יחיד, ניתן להתקשר עפ"י תקנה 3(29) לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א).
22/03/2009
בהוראת המעבר נתנה אפשרות לבצע מכרז סגור עד לשווי 500 אש"ח למשך שנה מיום תחילת התקנות. לאחר תקופת המעבר, מכרז סגור ייעשה רק אם עונה על הקריטריונים המתוארים בתקנה. חלף תקנה 4(1) ניתן למשרדים כלי חדש והוא המכרז הממוכן המיר, תקנה 19ה.
19/03/2009
בכל משרד תוקם ועדת פטור משרדית אשר חבריה יהיו: המנכ"ל, החשב והיועמ"ש של המשרד ללא אפשרות להאציל תפקידם על גורם אחר במשרד. ועדת הפטור המשרדית תהיה רשאית לאשר התקשרויות בפטור ממכרז עד להיקף של 4 מש"ח, מעבר לסכום הנ"ל הבקשה תועבר לאישור ועדת הפטור המרכזית בחשב הכללי, למעט חריגים הקבועים בתקנות. ועדת המכרזים תהיה רשאית לאשר התקשרויות בפטור ממכרז עד לסכום של 150 אש"ח. החלטות בדבר התקשרות בפטור יפורסמו וינומקו באתר האינטרנט תוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה (ר' הוראת תכ"ם, "ועדת הפטור המשרדית", מס' 7.2.6).
05/03/2009
תפקידי ועדת המכרזים וסמכויותיה הוגדרו באופן מפורש בתיקון לתקנות חובת המכרזים כמפורט בתקנה 8א לתח"ם. הסמכות של ועדת המכרזים לאשר התקשרויות בפטור ממכרז שונתה והיא עומדת על 150 אש"ח.
05/03/2009
משתתף אינו זכאי לדעת בעת הגשת הצעתו את שמות המשתתפים. המטרה היא למנוע ממשתתף יכולת להשפיע בדרך זאת או אחרת על המתמודדים האחרים בעת הגשת הצעתם וליצור שוויון הזדמנויות בין כולם.  בהתאם לתקנה 21 לתח"ם, כל משתתף במכרז יהיה רשאי בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה, לעיין בכל הפרוטוקולים של הוועדה, בחווֹת דעת מקצועיות, בטבלאות ההשוואה, בהתכתבויותיה עם המציעים, בהחלטה הסופית של הוועדה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה, בנימוקיה ובהצעה הזוכה במכרז, וכן לקבל עותקים ממסמכים אלה. ועדת המכרזים תהיה רשאית למנוע ממשתתפי המכרז לעיין בחלקים מההחלטה, המסמכים או מההצעה הזוכה המפורטים לעיל, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: 1. לדעתה העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 2. מדובר בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות שונות לפעולה או להחלטה של ועדת המכרזים או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות הוועדה בהליכים משפטיים עתידיים. תקנות חובת המכרזים והוראות התכ"ם מפורסמות באתר האינטרנט הממשלתי (אתר מינהל הרכש הממשלתי).
19/02/2008