עבור לתוכן המרכזי
dictionary-icon

מילון מונחים

בדף זה תמצאו פירושים למושגים בתחום הרכש הממשלתי

הערכה להוצאה הצפויה על ביצוע עבודה/רכישת טובין/קבלת שירות. האומדן מהווה כלי ראשוני ובסיסי להערכה אם הטובין/העבודה/השירות המתוכננים הם בני ביצוע וכן לצורך שיקול דעת אם יש מקום לפסול הצעה שהוגשה בעלוּת שונה מאוד מן האומדן. האומדן צריך לבטא את העלות הכוללת לצורך ההתקשרות לרכישת הטובין/העבודה/השירות, תוך פירוט מרכיביה השונים, ככל שניתן.​
האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, או אזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לעניין חוק זה, ופרסמה על כך הודעה ברשומות.​
הדרישות שעל המתמודדים במכרז להציג ולקיים בהצעתם על פי דרישות עורך המכרז. אמות מידה אלו יהוו בסיס בידי הוועדה להשוואה בין ההצעות וקנה מידה לבחירת ההצעה המקנה את מרב היתרונות לעורך המכרז.​
1.        לעניין משרד ממשלתי: אתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי (להלן – אתר האינטרנט הממשלתי). 2. לעניין גוף ציבורי שאינו משרד ממשלתי: אתר האינטרנט של הגוף הציבורי או של כמה גופים ציבוריים כאמור.
כל אחד מהגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 (המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה), למעט מערכת הביטחון. 
החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ששר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. ​
התחברות למערכת אלקטרונית באופן המבטיח כי אדם מסוים, והוא בלבד, התחבר למערכת או ביצע בה פעולות. 
החשב הכללי במשרד האוצר. ​
כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה.
הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר פירוט טובין, העבודה או השירותים שיסופקו במסגרתו, כמותם או היקפם, אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם.
1.        הסכם (GPA - Government Procurement Agreement) בדבר רכישות ממשלתיות, שנחתם במסגרת ארגון הסחר העולמי (WTO - World Trade Organization), ומחייב רק את הצדדים להסכם זה. 2.        הסכמי סחר בילטראליים שבהם כלולה הוראה המחילה את תנאי ה-GPA על הסכמים אלו (להלן הסכמים בילטראליים). 3.        ההסכם בין ישראל לארצות הברית לכינון אזורי סחר חופשי.
הצעה המוגשת כמסר אלקטרוני לתיבת מכרזים אלקטרונית. ​
הגדלה של כמות הטובין, העבודה, המקרקעין או השירותים שיספק ספק מכוח התקשרות ראשונה. ​
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי, הפועלת כיחידת סמך במשרד התעשייה והמסחר.​
השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, או שמאי מטעמו. לעניין זה, "שמאי מטעמו" – לרבות שמאי שאינו עובד מדינה, שייבחר מתוך מאגר שמאים שזכו במכרז שפרסמו השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים והחשב הכללי, בהתאם לתקנון כספים ומשק. ​
הסכם שעורך מינהל הרכש הממשלתי המעגן את כללי התקשרותם של משרדי הממשלה מול ספק.​
התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.​
התקשרות המשך כאשר שווי ההתקשרות הראשונה בתוספת התקשרות ההמשך אינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה. ​
​התק​שרות של משרד, לרבות כל זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה באותה התקשרות.
ועדה שמונתה לפי תקנה 11 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​.
כמשמעותה בתקנה 10א לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​.
ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​.
ועדת מכרזים לנושאים המשותפת למספר משרדים, אשר מונתה על ידי החשב הכללי, לפי תקנה 8(ד) לתח"ם.​
ועדת מכרזים למכרזים מרכזיים או לעניינים מיוחדים, אשר מונתה על ידי החשב הכללי, לפי תקנה 8(ה) לתח"ם.​
כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. ​
​טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.​
כל יום מימי השבוע זולת אם הוא יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, מועד ממועדי ישראל, המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948, וערביהם, חול המועד ויום העצמאות. ​
מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ​​​
מוסד מהמוסדות המפורטים להלן, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין: 1.        מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בסעיף זה – חוק המועצה להשכלה גבוהה). 2.        מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה. 3.        מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.
מועצה דתית שהוקמה מכוח חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971.​
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.
לרבות מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה ,ולעניין טובין מיובאים: מחיר סי"פ בנמל בישראל, ובכלל זה מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה.​
מחיר של מוצר, שירות או עבודה, הנמוך משמעותית מהמחיר המקובל בשוק.
מחיר ההצעה בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות של חומרי הגלם, של החלקים, של שירותי הייעוץ, של התכנון, של כוח האדם ושל המימון ששימשו בייצור הטובין שמקורם מחוץ לישראל.​
מכרז פומבי רגיל, מכרז פומבי מוגבל או מכרז סגור.​
כמשמעותו בתקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.​
כמשמעותו בתקנה 19ה לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. ​
כמשמעותו בתקנה 19ד לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.​
מכרז פומבי שבו נבחר יותר מספק אחד, אשר על פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת עם כל ספק מכרז מסגרת, וזהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת, לפני תנאי מכרז המסגרת (כמשמעותו בתקנה 17ו לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993).​
מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​
מכרז שבו הפנייה לקבל הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד, לפי תקנה 4 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.​
כמשמעותו בתקנה 17ד לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. ​
כמשמעותו בתקנה 17ג לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. ​
מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.
מכרז ממוכן מהיר או מכרז פומבי שמנוהל בו משא ומתן עם מציעים במכרז.​
כמשמעותו בתקנה 17ה לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.​
מכרז פומבי שאינו מכרז פומבי מוגבל. ​
כלי בידי עורך המכרז לשם הגדרת רמות שירות ברורות ובנות מדידה. המסמך מציב מדדי ביצוע מוגדרים ומחייבים לשירותים שאותם מספק נותן השירות ומפרט מה הם מרכיבי השירות שאותם יספק נותן השירות, באילו תנאים ובאילו עלויות.
כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. ​
מסמך פנימי לבדיקה או מסמך קריטריונים הנלווה למפרט. מפ"ל מגדיר את אופן בדיקת ההצעות במכרזים ואת סיכומן. תפקיד המפ"ל הוא להנחות את צוות הבדיקה בעבודתו, להסדיר מראש את הפרמטרים העיקריים של תהליך בדיקת הצעות ספקים ולמנוע מצב שבו פרמטרים אלה נקבעים במהלך הבדיקה. מפ"ל מגדיר נושאים, כגון תנאי סף, סולם הציונים, משקלות, תבחינים, אופן סיכום התוצאות, הצגתן לפני הגורם המחליט ועוד.
מסמך הכולל את הדרישות הטכניות, תיאור התכונות והמטרה של הטובין, העבודה או השירות. המפרט הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.​
מתודולוגיה לפיתוח ולתחזוקה של טכנולוגיית המידע, פרי פיתוח משותף של ממשלת ישראל, משרד האוצר וחברת "מתודה מחשבים בע"מ". מפת"ח הוכרז על ידי ממשלת ישראל כנוהל מחייב לכל המערכות הממוחשבות הממשלתיות, הן מערכות המפותחות על ידי המשרדים בכוחות עצמם והן מערכות הנבנות על ידי התקשרות עם גורמי חוץ (ספקי חומרה/תוכנה).​
ספק המעוניין להשתתף בהליך תחרותי להתקשרות עם המדינה בחוזה.​
כהגדרתם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל. 
כל משרד ממשרדי הממשלה או יחידת סמך של משרד כאמור, למעט משרד הביטחון.​
הניקוד שנתנה ועדת מכרזים להצעה, בהתאם לאמות המידה המפורטות בתקנה 22(א)(2) עד (6). ​
ניקוד איכות שנקבע במסמכי המכרז כי הצעה שניקוד האיכות שלה נמוך ממנו, תידחה. ​
החלטה מנומקת של ועדת מכרזים לערוך מכרז סגור או מכרז ממוכן מהיר או לנהל משא ומתן עם ספקים או להתקשר עם בעל מקצוע מומחה או לאשר פטור מחובת מכרז, והכול בהתאם לתח"ם.​
ספק טובין, מבצע עבודה או נותן שירותים.​
יצרן, ספק או יבואן של טובין מיובאים, או ספק של עבודה שאינה בארץ.
הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​
ספק הנמנה עם רשימת מציעים שהוכנה במשרד וקיבל הודעה על כך מוועדת המכרזים של אותו משרד.​
פעילות המשלבת מתן שירות עם אספקה של טובין או עם ייצורם. ​​
עבודה, לרבות שירותים, המבוצעים בישראל או באזור בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל או במקום אחר באישור מראש של הרשפ"ת. ​
שירותי שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה וכן כל תחום או ענף נוסף שיורה החשב הכללי, ולעניין גוף ציבורי שאינו משרד-המנהל הכללי של הגוף הציבורי בשים לב להוראתו של החשב הכללי. ​
ראה תכ"ם פרק 13.
עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בשפה הערבית. 
עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בשפה העברית, בעל תפוצה רחבה, בהתחשב בנושא המכרז ולפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים. ​
כמשמעותה בתקנה 14א לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. ​
כמשמעותה בתקנה 5(ד) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. ​
כל המציעים שעמדו בתנאי הסף, ובניקוד האיכות המזערי – ככל שנקבע במסמכי המכרז.​
כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.​
הריבית בשיעור הנקבע מעת לעת ומתפרסם על-ידי החשב הכללי, לרבות הוראות על אופן חישובה. שיעור ריבית זה, ישמש לחיוב/זיכוי ספק של משרדי הממשלה, כאשר תנאי ההתקשרות מחייבים גביה/תשלום ריבית למעט, אם נקבע שיעור ריבית אחר בחוזה ההתקשרות.​​
סך כל התשלומים, לרבות מסים, הכלולים בהתקשרות, ובכלל זה: 1.        כל תשלום שעל הגוף הציבורי לשלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, ואשר על פי ההתקשרות על אותו צד להתקשרות להעבירו לאחר. 2.        אמדן סך התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, מכוח ההתקשרות. 3.        ​סך התשלומים, לרבות תשלומים כאמור בפסקאות (1) או (2), הכלולים בזכות ברירה של הגוף הציבורי לפי אותה התקשרות.
עבודה לתחזוקת מבנים, מכשירים, וכן שינויים ושיפוצים; שירותי ניקיון, מזון,  שירותי הסעות, כיו"ב עבודות בתחום התכנון, העצוב, ההנדסה, האדריכלות וכן עריכת דין,  ראית חשבון, בוררות, יעוץ, ביצוע מחקר. ​​
פעילות עסקית בארץ כמפורט בהוראת תכ"ם  3.3.11.3.1 בנושא דרכים לשיתוף פעולה עסקי.​​
חברה ממשלתית, חברת- בת ממשלתית, או תאגיד שהוקם בחוק.​
תאגיד אשר לפחות מחצית ההון או לפחות מחצית כוח ההצבעה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית או בידי תאגיד מקומי אחר, או שיש לרשות מקומית או לתאגיד מקומי אחר, במישרין או בעקיפין, זכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים בו או את המנהל הכללי שלו, והכל כשההחזקה או זכות המינוי כאמור הם של הרשות המקומית, לבדה או יחד עם אחד או יותר מאלה: 1.        רשות מקומית אחרת, אחת או יותר. 2.        המדינה. 3.        ​תאגיד מקומי אחר, אחד או יותר. 
תקנות חובת מכרזים, התשנ"ג - 1993. ​​
מערכת ממוכנת שמוגשות אליה הצעות אלקטרוניות במכרז.​
תקנון כספים ומשק – הוראות מינהל שקובע החשב הכללי​