עבור לתוכן המרכזי

מאגרי ספקים

להלן ריכוז מאגרי הספקים (רשימות מציעים) המנוהלים על ידי משרדי הממשלה (קישורים לדפי המאגרים)

sapakim-icon

מאגרי ספקים בתחומים שונים

משרדי הממשלה מקימים מאגרי ספקים בנושאי התמחות שונים, לפי צרכיהם, במסגרת תהליכי הרכש הממשלתיים. מאגרי הספקים מפורסמים באופן מרוכז בדף זה באתר מינהל הרכש הממשלתי ומכילים מידע נוסף דוגמת נהלי הצטרפות למאגר, תחומי פעילות המאגר, רשימות המציעים ועוד. ניהול מאגרי הספקים של הממשלה נעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ו-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 וכן הוראות התכ"ם הרלוונטיות בנושא זה בפרק 7.7.2 להוראות התכ"ם. ההוראות בנושא זה משקפות את עקרונות הרכש הממשלתי וביניהם שוויון הזדמנויות, מינהל תקין ושקיפות, יעילות ותחרות. בניהול מאגרי הספקים, מבקשים משרדי הממשלה להרחיב את מעגל ספקיהם, תוך שיפור וייעול מערך האספקה והגברת בקרת האיכות וטיב המוצרים והשירותים הנרכשים. פניות בנושא מאגרי הספקים של המשרדים, נא להפנות למשרד, מנהל המאגר. פניות של משרדים בנושא הקמה וניהול מאגרי ספקים, נא לפנות למינהל הרכש הממשלתי באמצעות "צור קשר".

צור קשר