עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

חופש המידע ברכש הממשלתי

רכש ממשלתי הוא נדבך מרכזי בפעילות משרדי הממשלה המבוצע דרך התקשרות עם ספקים בכפוף לחוק חובת המכרזים. האתגר המרכזי העומד בפני הממשלה בנושא הרכש הממשלתי הוא כיצד להבטיח קיומו של הליך שוויוני ושקוף בד בבד עם הבטחת יעילות ושמירה על יכולת הביצוע של הממשלה.

מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי מפרסם בדו"ח שנתי את נתוני הרכש של משרדי הממשלה. פרסום זה מאפשר ללמוד על הליכי והיקפי הרכש של משרדי הממשלה, לרבות הליכי התקשרות המבוצעים בפטור ממכרז, בכפוף לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו.

אגף החשב הכללי רואה חשיבות רבה בשקיפות ובהנגשת מידע לציבור, ועל כן, בנוסף לדו"חות המעובדים לעיל, היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, בתיאום עם סגן בכיר לחשב הכללי, מנהל חטיבת חשבונאות ודיווח, פרסמו נוהל המחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך לפרסם את התקשרויותיהם. באתר היחידה מתפרסמים דו"חות ההתקשרויות הגולמיים של המשרדים ויחידות הסמך השונות באופן רבעוני.