עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

מכרז דגיטק - הקלות בזמן חירום

צוות מכרז דיגיטק במינהל הרכש הממשלתי, מודעים לתקופה המורכבת שעוברת על כולנו ועושים כל מה שביכולתנו לקדם ולסייע למשרדים בתהליכי הרכש.

כמענה לשעת החירום בה אנו מצויים, גובשו הנחיות מקלות, אשר תקפות עבור התקשרויות העומדות בקריטריונים הבאים:
א. התקשרויות המסתיימות בימים אלו.
ב. התקשרויות שלפחות 70% מהתקציב שלהן נוצל (70% מהתקציב הכולל כמות בסיס + כמות– אפשרית נוספת).

במקרים אלו, אנו מאפשרים להאריך את תקופת ההתקשרות עד ל-31.01.2024 ו/או להגדיל את ההתקשרות בעד 60% (30% נוספים מעבר ל-30% המובנים במכרז).60% יחושבו מתוך סכום ההתקשרות הראשונית עם הספק הזוכה.

בפרויקטים קטנים, ההרחבה תתאפשר כל עוד סך הפרויקט כולל ההרחבה אינו עולה על סכום של 150,000 ש"ח כולל מע"מ.
ההקלות יתאפשרו בתנאי שההגדלה הינה לצורך התאמות ושינויים בפרויקט המקורי (ראו סעיף 3.2.3.8.1.3 בהוראת התכ"ם https://takam.mof.gov.il/document/HM.16.2.19) ועבור מענה למשרדי הממשלה בזמן החירום.
ההארכה ו/או ההגדלה יאושרו בתהליכים המקובלים (ועדת המכרזים) ותחת ההנחיות התקציביות המיוחדות שפורסמו לתקופה זו.

אין צורך לחזור לאישור מינהל הרכש בבקשה להארכת תקופת הביצוע עבור כל פרויקט חירום שכבר החל והושקעו בו משאבים ובלבד שביצועו, על כלל שלביו, יסתיים עד לתאריך 31.03.2024 בכל בקשה הנוגעת למכרז דיגיטק.

שנדע ימים טובים מאלה.