עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

פילוח הרכש הממשלתי לפי גודל עסק

אגף החשב הכללי מייחס חשיבות רבה לשילוב ועידוד עסקים זעירים, קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי.

מטרה חשובה זו באה לידי ביטוי, בין היתר בהוראות מינהל אשר פורסמו על ידי מינהל הרכש לאורך השנים, וכן בסעיף 2ג. לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (להלן: "החוק" או "חוק חובת המכרזים") ובהמלצות ארגון ה-OECD, הקובע כי ראוי שהממשלה תפעל באופן אקטיבי על מנת לאפשר לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים להשתתף בהתקשרויותיה. להלן הדוחות לשנים 2017 - 2021.