עבור לתוכן המרכזי

דיני מכרזים

ביום 17.07.12 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תיקון לתקנות חובת המכרזים. התיקון פורסם ברשומות ביום 01.08.12. התיקון כלל שינויים שנדרשו בתקנות כפועל יוצא של בחינת יישום והטמעת הרפורמה בתקנות ותהליך נרחב של הפקת לקחים, ובכללן: גמישות בביצוע התקשרויות בסכומים נמוכים, הסדרת תהליך ההתקשרות בהתקשרות במיזם משותף, התאמת התקנות לגופים ציבוריים, התאמות למכוני מחקר, הקבלת סמכויות ועדות מכרזים מיוחדות או בינמשרדיות לסמכות ועדת פטור משרדית, ביצוע הליך בחינת קיומם של ספקים ע"י החשב הכללי ועוד.


ביום 31.12.13 אושרו תיקונים בתקנות חובת המכרזים על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אשר פורסמו ברשומות ביום 21.01.14. עיקרם: קיבוע הוראת השעה בדבר סמכויותיהן של ועדות הפטור המשרדיות, הרחבת סמכות ועדת המכרזים לאישור התקשרויות בהליכי מכרז סגור או פניה תחרותית לקבלת הצעות, או בהתקשרויות המשך שנעשתה בעקבות הליכים תחרותיים, וכן מתן האפשרות של עריכת מכרז סגור בסמכות ועדת המכרזים המשרדית בהתקשרות עד 400,000 ש"ח בכפוף לתנאים נוספים.

 

תיקון מס' 25 שבוצע בחוק חובת המכרזים באוגוסט 2016, בדבר שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים. בהתאם לתיקון, על עורך המכרז  לבחון בכל התקשרות אם אפשר לבצעה באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני, בלי שיהיה בכך כדי לפגוע במוצר, בעבודה או בשירות המבוקשים, ואם הדבר אפשרי – יפעל לקביעת התאמות בתנאי המכרז או ההתקשרות בהתאם. בנוסף, מורה החוק על חובת דיווח על גופים שהחוק חל עליהם, של נתונים על שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם בשנה שחלפה, זאת על-מנת להגביר את המודעות לנושא ולהבטיח עלייה בהשתתפות של עסקים אלו במכרזים.

 

ב-24.10.2018 פורסם תיקון לתקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים הנוגעת למכרזים ממוכנים. התיקון עולה בקנה אחד עם הוראות חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס’ 3), התשע”ח-2018, שביטל את הדרישה הבלעדית לחתימה “מאובטחת” או “מאושרת” בכל מקום בו יש חובת חתימה על פי דין, וקבע כי בכל מקרה שיש דרישה לחתימה על פי דין יש לבצע התאמה בין התכלית של דרישת החתימה לבין סוג החתימה. בהתאם, התיקון בתקנות מבטל את הדרישה הבלעדית לחתימה “מאובטחת” או “מאושרת”, ומפרט את התכליות של דרישת החתימה בהגשת הצעות למכרזים ממוכנים. הדבר נועד לפשט את תהליך הגשת ההצעות במכרזים ולהקל על עסקים קטנים ובינוניים להשתתף במכרזים ממוכנים.